Zmiany w przepisach dotyczących CEIDG

Zmiany w CEIDG

Z dniem 1 stycznia 2017 roku ma wejść w życie szereg zmian, które będą również dotyczyły ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Niewątpliwie wprowadzane zmiany zmienią zakres informacji, jakie można uzyskać z CEIDG. Projekt zmian opracowywany jest przez Ministerstwo Rozwoju. Główne zmiany wprowadzone mają w znacznej mierze chronić interesy przedsiębiorców.

Ograniczenie zakresu danych dostępnych w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej

Proponowane zmiany mają ostatecznie nie wpłynąć negatywnie na informacje pobierane z CEIDG, czy też nie wpłyną na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Główne zmiany dotkną takich informacji jak NIP przedsiębiorstwa. Wcześniej zmieniono również dostęp do informacji o REGON-ie czy PESEL-u.

Obecnie w CEIDG możemy dowiedzieć się, kiedy został NIP nadany lub anulowany, po wprowadzeniu zmian te informacje będą niedostępne. Co do zasady adres zamieszkania uznany został za informacje niejawne. Oznacza to, że nie można ich bezpodstawnie ujawniać, ponieważ podlegają pod ustawę o ochronie danach osobowych.

Korzystną zmianą z punktu widzenia przedsiębiorcy ma być, zniesienie obowiązku ujawniania w CEIDG informacji odnośnie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy. Ponadto ustawodawca zaznacza, że adres zamieszkania przedsiębiorcy nie ma wpływu bezpośredniego, ani pośredniego na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Rozszerzenie katalogu informacji dostępnych w CEIDG

Dane odnośnie upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa były dostępne w CEIDG, jednak katalog ten został rozszerzony o dodatkowe informacje z zakresu masy upadłościowej syndyka. Ujawnienie informacji o wprowadzeniu syndyka na teren działalności gospodarczej. Wpisanie syndyka do CEIDG będzie się odbywało z tzw. urzędu przez odpowiedni do tego sąd powszechny.

Dodatkowa informacją, która ma wzbogacić katalog komunikatów CEIDG ma być wprowadzenie obowiązku ujawniania prowadzonej restrukturyzacji oraz jej zakończenia. Zasada ta ma za zadanie umożliwienie sądom ustanowieniem na jej majątku nadzorcy wyznaczonego przez sad gospodarczy.

Nowa oświadczenia w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej

Ustawa wprowadza nowe obowiązkowe oświadczenia odnośnie posiadania prawa własności nieruchomości, w której przedsiębiorca wskazuje zarejestrowaną firmę. Do tej pory nie obowiązywała ta zasada i nikt nie sprawdzał czy podany przez przedsiębiorcę adres w CEIDG jest adresem właściwym dla prowadzonej działalności.

Obowiązek wypełniania oświadczenia o adresie zarejestrowanej działalności ma za zadanie chronić interesy osób trzecich korzystających z usług zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorstw. W oświadczeniu należy wykazać następujące adresy firmy:

  • adres do doręczania korespondencji dla przedsiębiorcy;

  • adresy, pod którymi wykonywana jest działalność gospodarcza;

  • adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz oddziałów firmy, jeśli takie zostały utworzone.

Ustawodawca wprowadza szereg kar związanych z nieprawidłowym złożeniem oświadczenia. Mianowicie odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych informacji związanych z miejscem prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowe normy prawne

Kolejne obostrzenia odnośnie składania oświadczenia o prawie do tytułu własności nieruchomości, w której prowadzona jest działalność mówią, że nie wykazanie takiego oświadczenia będzie skutkowało wykreśleniem przedsiębiorstwa z listy CEIDG. Instytucją uprawnioną do dokonania wykreślenia jest Minister Rozwoju.

Ponadto ustawodawca daje możliwość złożenia wniosku przez przedsiębiorcę o nieujawnianie danych adresowych, jeśli są już nieaktualne. Sytuacja dotyczy głównie danych adresowych, do których przedsiębiorca nie posiadał tytułu prawnego.

Przedsiębiorca składający wniosek o nieujawnianie danych adresowych zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia nowych danych adresowych z potwierdzeniem posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości, na której zarejestrowana jest firma.