Obiad biznesowy w kosztach podatkowych

Obiad biznesowy

Obiady biznesowy będzie można wrzucać w koszty podatkowe. Ministerstwo Finansów zmieniło interpretacje przepisów dotyczących zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na żywność w firmie. Niewątpliwie jest to korzystna zmiana dla przedsiębiorców prowadzących rozmowy biznesowe, na których serwują poczęstunek lub zakupują kanapki dla swoich pracowników.

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Ministerstwo zaznacza, że w kosztach uzyskania przychodu nie można ująć wydatków poczynionych na poczet reprezentowania firmy. Oznacza to, że jeśli zakupujemy napoje i przekąski w celu zachęcenia kontrahenta do współpracy, to nie możemy wykazać ich w kosztach uzyskania przychodu. Jedynie wydatki niezwiązane z reprezentacją i poprawą wizerunku można odliczyć od kosztów.

Według nowych interpretacji przepisów w kosztach podatkowych można natomiast ująć obiad biznesowy. Wiele firm do tej pory nie wiedziało, że może korzystać z tego typu przywilejów podatkowych.

Urzędy Skarbowe będą przyjmowały korekty do faktur, na których zostaną ujęte wydatki na poczet prowadzonej działalności. Mowa głównie o wydatkach na poczet żywności, ale której celem nie jest promocja wizerunku firmowego.

Wydatki firmowe na żywność

Kolejnym atutem zmiany interpretacji przepisów podatkowych jest możliwość uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów wydatków poczynionych na poczet zakupu przekąsek dla pracowników. Oznacza to, że firmy które zakupowały kanapki dla swoich pracowników mogą skorzystać z odliczenia kosztów.

Podobne interpretacje dotyczą zakupu ciepłych posiłków dostarczanych do siedziby firmy. Nowe interpretacje wskazują, że spożywanie posiłków w czasie narad zarządu znacznie skraca czas pracy, ponieważ nie jest konieczne opuszczanie siedziby firmy w celu spożycia lunchu.

Zakup drobnych przekąsek dla pracowników wpłynie pozytywnie na wydajność ich pracy i zachęci do rzetelniejszego wykonywania swoich służbowych obowiązków. Przedsiębiorstwa będą mogły korzystać zarówno z restauracji, jak i firm kateringowych, a koszty z tym związane będzie można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu.

Zmiany w podatku CIT dla małych firm

Zmiany w podatku CIT

Zmiany w podatku podatku CIT ma ułatwić życie przedsiębiorstw. Zmniejszenie składki obejmuje 4 pkt proc. z 19 proc. do 15 proc. Zmiany zmniejszające podatek CIT zostały zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Ustawa została podpisana przez prezydenta i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Kogo obejma zmiany w podatku CIT?

Zmiany w podatku CIT ma dotyczyć głównie tych podatników, którzy płacą podatek CIT. Zgodnie z prawem osoby zobowiązane do rozliczania tego podatku, to przedsiębiorstwa odprowadzające podatek od towarów i usług, których roczny dochód nie przekracza 1,2 mln euro zysku.

Kolejną korzystną zmianą jest również fakt, że obniżenie podatku CIT obejmie swoim zasięgiem firmy rozpoczynające swoja działalność gospodarczą. Oznacza to, że będą mogły one skorzystać z niższej składki podatku CIT.

Niewątpliwie obniżenie składki CIT wpłynie niekorzystnie na wpływy do budżetu Skarbu Państwa, jednak w znacznej mierze ułatwi funkcjonowanie firmom na rynku. Rząd będzie musiał opracować inną strategie uzyskania przychodu, jaki został zmniejszony poprzez nowelizacje ustawy o podatku CIT.

Jakie rozwiązania wprowadza nowa ustawa o podatku CIT?

Poza korzystnym obniżeniem stawki z 19 proc. do 15 proc. ustawa ogranicza skorzystanie z ulgi tym przedsiębiorcą, którzy mają w planach rozdrobnienie swojej firmy. Jednym słowem podział firmy na mniejsze komórki nie ma sensu, ponieważ ustawa nie zezwala na skorzystanie takim firmom z mniejszej stawki CIT.

Warto zaznaczyć, że z preferencyjnej obniżki podatku VAT mogą skorzystać w pełni startujący w biznesie. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorstw, które stawiają swoje pierwsze kroki w branży biznesowej.

Ustawa ma za zadanie uszczelnić system podatkowy. Ponadto ujednolicenie przepisów ma ograniczyć możliwość unikania płacenia podatków. Nie będzie mogło dochodzić do sytuacji, w których podatnik chce obniżyć swoje podatki pomimo iż jego dochód osiągany był na terenie kraju.

Uszczelnienie podatków

Na zapoznanie się z najnowszą nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prywatnych przedsiębiorcy mają jeszcze trochę czasu. Nowa ustawa obejmująca swoim zakresem podatek CIT wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Zadaniem ustawy jest również wprowadzenie ograniczenia odnośnie zasad opodatkowania transakcji wymiany towarów. Do tej pory przepisy te były określone w ustawie preferencyjnej, jednak nowa ustawa o podatku CIT w znacznej mierze ogranicza stosowanie tych przepisów.

Ograniczenie stosowania ustawy preferencyjnej odnośnie opodatkowania transakcji wymiany towarów ma polega na unikaniu stosowania uchylania się od opłat za transakcje wymiany towarów. Oznacza to, że nie będzie mogło dochodzić do sytuacji, w których zawierana jest transakcja, której celem jest unikniecie opodatkowania.

Zmiany w przepisach dotyczących CEIDG

Zmiany w CEIDG

Z dniem 1 stycznia 2017 roku ma wejść w życie szereg zmian, które będą również dotyczyły ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Niewątpliwie wprowadzane zmiany zmienią zakres informacji, jakie można uzyskać z CEIDG. Projekt zmian opracowywany jest przez Ministerstwo Rozwoju. Główne zmiany wprowadzone mają w znacznej mierze chronić interesy przedsiębiorców.

Ograniczenie zakresu danych dostępnych w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej

Proponowane zmiany mają ostatecznie nie wpłynąć negatywnie na informacje pobierane z CEIDG, czy też nie wpłyną na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Główne zmiany dotkną takich informacji jak NIP przedsiębiorstwa. Wcześniej zmieniono również dostęp do informacji o REGON-ie czy PESEL-u.

Obecnie w CEIDG możemy dowiedzieć się, kiedy został NIP nadany lub anulowany, po wprowadzeniu zmian te informacje będą niedostępne. Co do zasady adres zamieszkania uznany został za informacje niejawne. Oznacza to, że nie można ich bezpodstawnie ujawniać, ponieważ podlegają pod ustawę o ochronie danach osobowych.

Korzystną zmianą z punktu widzenia przedsiębiorcy ma być, zniesienie obowiązku ujawniania w CEIDG informacji odnośnie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy. Ponadto ustawodawca zaznacza, że adres zamieszkania przedsiębiorcy nie ma wpływu bezpośredniego, ani pośredniego na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Rozszerzenie katalogu informacji dostępnych w CEIDG

Dane odnośnie upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa były dostępne w CEIDG, jednak katalog ten został rozszerzony o dodatkowe informacje z zakresu masy upadłościowej syndyka. Ujawnienie informacji o wprowadzeniu syndyka na teren działalności gospodarczej. Wpisanie syndyka do CEIDG będzie się odbywało z tzw. urzędu przez odpowiedni do tego sąd powszechny.

Dodatkowa informacją, która ma wzbogacić katalog komunikatów CEIDG ma być wprowadzenie obowiązku ujawniania prowadzonej restrukturyzacji oraz jej zakończenia. Zasada ta ma za zadanie umożliwienie sądom ustanowieniem na jej majątku nadzorcy wyznaczonego przez sad gospodarczy.

Nowa oświadczenia w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej

Ustawa wprowadza nowe obowiązkowe oświadczenia odnośnie posiadania prawa własności nieruchomości, w której przedsiębiorca wskazuje zarejestrowaną firmę. Do tej pory nie obowiązywała ta zasada i nikt nie sprawdzał czy podany przez przedsiębiorcę adres w CEIDG jest adresem właściwym dla prowadzonej działalności.

Obowiązek wypełniania oświadczenia o adresie zarejestrowanej działalności ma za zadanie chronić interesy osób trzecich korzystających z usług zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorstw. W oświadczeniu należy wykazać następujące adresy firmy:

  • adres do doręczania korespondencji dla przedsiębiorcy;

  • adresy, pod którymi wykonywana jest działalność gospodarcza;

  • adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz oddziałów firmy, jeśli takie zostały utworzone.

Ustawodawca wprowadza szereg kar związanych z nieprawidłowym złożeniem oświadczenia. Mianowicie odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych informacji związanych z miejscem prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowe normy prawne

Kolejne obostrzenia odnośnie składania oświadczenia o prawie do tytułu własności nieruchomości, w której prowadzona jest działalność mówią, że nie wykazanie takiego oświadczenia będzie skutkowało wykreśleniem przedsiębiorstwa z listy CEIDG. Instytucją uprawnioną do dokonania wykreślenia jest Minister Rozwoju.

Ponadto ustawodawca daje możliwość złożenia wniosku przez przedsiębiorcę o nieujawnianie danych adresowych, jeśli są już nieaktualne. Sytuacja dotyczy głównie danych adresowych, do których przedsiębiorca nie posiadał tytułu prawnego.

Przedsiębiorca składający wniosek o nieujawnianie danych adresowych zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia nowych danych adresowych z potwierdzeniem posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości, na której zarejestrowana jest firma.

Jednolity podatek dla przedsiębiorców

Jednolity podatek dla przedsiebiorców

Jednolity podatek dla przedsiębiorców ma za zadanie połączyć dwa podatki, mianowicie składki ZUS oraz składki Narodowego Funduszu Zdrowia. Ujednolicenie podatków jest konsekwencja zmian jakie były wprowadzane w ostatnich latach w ordynacji podatkowej. Nowelizacja ma zlikwidować ulgę podatkową oraz wprowadzić wyższą kwotę wolną od podatku.

Nowela ustawy o administracji podatkowej wprowadza jednolity podatek dla przedsiębiorców

Na razie podano do wiadomości jedynie projekt noweli, szczegóły mamy poznać przed upływem miesiąca. Wstępnie wiadomo, że jednolity podatek dla przedsiębiorców ma objąć swoim zasięgiem PIT, składki ZUS i NFZ.

Przed wprowadzeniem jednolitego podatku musi dojść do zmiany ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy ubezpieczeń społecznych. Bez wyraźnych zmian w przepływie danych między ZUS a NFZ nie będzie możliwa likwidacja trzech składek na poczet jednolitej daniny.

Ponadto nowelizacje ustaw mają na celu umożliwienie wyliczenia ponownych składek do jakich zobowiązani będą przedsiębiorcy. Bez tych wyliczeń nie będzie możliwe nowe naliczenie jednolitej składki podatkowej.

Cele reformy podatkowej

Reforma podatkowa ma za zadanie w rzeczywisty sposób zmienić podejście do podatków w naszym kraju. Zmiany dotyczą trzech etapów, mianowicie:

  • likwidację podatku degresywnego, czyli rodzaju zmienne stawki podatkowej, która wyrażana jest za pomocą procentów;

  • zwiększyć kwotę wolną od podatku dla osób najmniej zarabiających;

  • uprościć podatek związany z obciążeniami działalności gospodarczej.

Według ekspertów obecna składka społeczna zbyt mocno obciąża przedsiębiorców. Po nowelizacji poziom składki zostanie obniżony do takiej wysokości, aby bez problemów mogły ją udźwignąć przedsiębiorstwa.

Do tej pory ulga podatkowa przysługiwała jedynie młodym przedsiębiorcom przez okres dwóch lat od rozpoczęcia działalności. Wysoka składka społeczna powodowała, że po upływie 2 lat przedsiębiorstwa, albo zawieszały swoja działalność całkowicie lub na pewien okres. Nowelizacja ustawy ma wyeliminować takie zachowania i skłonić przedsiębiorców do kontynuowania działalności.

Nowelizacja ustawy ma wejść w życie dopiero w styczniu 2018 roku, jednakże wprowadzi spore ułatwienia dla przedsiębiorców. Ponadto podwyższenie kwoty wolnej od podatku ma obowiązywać do kwoty 8 tys. zł.