Czy działalności gospodarcze będą miały więcej swobody?

zmiany podatkowe

Na 22 lutego br. planowane jest podpisanie przez prezydenta nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja ma znaczny wpływ na młode firmy, które rozpoczynają swoją działalność wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Dzięki wprowadzanym zmianom przedsiębiorcy będą mieli możliwość oszacowania opłacalności przyszłej działalności firmy oraz wpływ poszczególnych ustaw.

Jakie zmiany wnosi nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?

Nowelizacja ustawy wprowadza siedem głównych zmian, które mają najistotniejsze znaczenie głównie dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Główne zmiany dotyczą wpisów do CEIDG. Poniżej najistotniejsze zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej:

  1. uproszczone procedury dokonywania wpisów oraz wykreśleń w CEIDG

  2. uproszczone procedury uzyskiwania zaświadczeń z CEIDG

  3. więcej danych we wpisach do CEIDG

  4. zmniejszenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę w trakcie dokonywania zmian we wpisie do CEIDG, dotyczy głównie sytuacji zawieszania działalności gospodarczej

  5. uproszczone procedury dotyczące roszczeń w przypadku wierzycieli

  6. uproszczona procedura rezygnacji ze wpisu do CEIDG przed dokonaniem wpisu

  7. ułatwienia w stosowaniu interpretacji dotyczących ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ponadto wprowadzane zmiany mają pozwolić na zmniejszenie ilości wizyt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Konsekwencja zmian będzie możliwość zgłaszania wszelkich zmian już z poziomu Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, pozwoli to na zgłaszanie przedsiębiorcy do ZUS oraz zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dodatkowo automatyczne wykreślenie z centrali będzie się odbywało po 24 miesiącach, jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o wykreślenie po wcześniejszym zawieszeniu prowadzonej działalności. Automatyczne wykreślenie będzie również następowało w przypadku orzeczenia sądu o zakazie prowadzenia działalności.

Na jakich zasadach zostanie obniżona składka ZUS dla małych przedsiębiorstw?

Planowane jest zniesienie opłat składki zryczałtowanej, którą mali przedsiębiorcy wnoszą do ZUS. Do tej pory roczna składka z tego tytułu uiszczanej składki wynosi około 1173 zł i nie jest uzależniona od dochodów firmy.

Według wstępnych propozycji przedsiębiorstwa, których dochód roczny nie przekracza 60 tys. zł (5 tys. zł miesięcznie), będą zobowiązane do opłacania składki wynoszącej 24 proc. przychodu. Jednak odliczenie składki następowałoby na zasadzie liniowej od 0 proc. do 24 proc. Natomiast firmy, których dochód przekroczy wspomnianej powyżej 5 tys. zł miesięcznie, uiszczałyby opłaty do ZUS na starych zasadach.

Wprowadzenie znacznych zmian dla sektora MŚP ma być konsekwencją walki z szarą strefą, a tym samym zachęcić przedsiębiorców do zakładania jednoosobowych działalności gospodarczych.

Jakie zmiany wprowadza ustawa o podatku CIT?

Na szczególną uwagę zasługują zmiany, jakie weszły w życie z dniem 1 stycznia br., mianowicie zmniejszenie progu podatku CIT z 19 proc. do 15 proc. Zmiany w przepisach w tym przypadku dotyczą tych firm, które mają osobowość prawną. Oznacza to, że ich przychody za ubiegły rok nie przekroczyły progu 1,2 mln euro.

Dodatkowo nowy próg podatku CIT obejmuje swoim zasięgiem również nowe firmy, które spełniają wymogi ustawy.